eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

Inštalácia Kaspersky Security Center 13 a MariaDB

maria db inštalácia

Inštalácia Kaspersky Security Center 13 a MariaDB

Ak používate staršie verzie Kaspersky Security Center a premýšľali ste nad updatom ale sami si na to netrúfate – radi Vám pomôžeme.
Minulý mesiac sme vykonali migráciu KSC u jedného z našich zákazníkov hneď o niekoľko verzií vyššie, s použitím bezplatnej databázy ‚Maria DB‘ a najmä aj so zachovaním všetkých bezpečnostných politík a aktuálnych konfigurácií softvéru, ktoré táto spoločnosť mala nastavené na ich staršej verzii.

Bezplatná databáza ‚Maria DB‘ je pre Kaspersky novinkou, nakoľko doteraz sa využívala najmä platená MS SQL databáza. KSC síce podporuje aj bezplatnú MS SQL, tá má ale výrazné limity a nedá sa použiť  ak používate KSC na náročnejšie úlohy ako napr. distribúciu SW opráv (patch management) . Upgrade Vášho Kaspersky Security Center Vám teda môže pomôcť ušetriť niekoľko stoviek eur a tiež Vám poskytne sofistikovanejšiu ochranu ako jeho staršie verzie.
Update KSC však môže pre neskúseného člena IT tímu pôsobiť náročne a obnáša so sebou riziko straty dát pri pokuse o migráciu, najmä ak v minulosti ešte podobný úkon nevykonával. Tento problém vyriešime za Vás a bezpečne Vám upgradujeme KSC na Vami zvolenú verziu so zachovaním všetkých dôležitých informácií.

Ako na inštaláciu KSC s Maria DB?

Sú situácie keď potrebujete základnú databázu bez obmedzenia veľkostného limitu a nevyžadujete nasadenie komerčnej verzie. Ako inštalačný scenár je vhodné použiť prepojenie KSC s databázou MariaDB .

Databázu nájdete na: https://mariadb.com/kb/en/installing-mariadb-msi-packages-on-windows/
(ku dátumu vzniku článku Kaspersky podporuje verziu MariaDB 10.3.x.)

Inštalácia databázy je veľmi jednoduchá a pozostáva z nasledovných krokov:

maria db inštalácia
maria db inštalácia
maria db inštalácia
maria db inštalácia

Pri inštalácii KSC zakliknete voľbu MySQL a následovne nastavenia ktoré sú platné pre prípad, že máte KSC a MariaDB na jednom server a použili ste default porty. Heslo root-a použijete to, ktoré ste nastavili pri inštalácii MariaDB.

maria db inštalácia
maria db inštalácia
maria db inštalácia

V prípade ak ste pri inštalácii MariaDB použili vyššiu verziu ako 10.3.x dostanete nasledovné chybové hlásenie:

mariadb error

Inštaláciu KSC dokončíte štandardným spôsobom. Následne konfiguráciu MariaDB pre KSC13 nastavíte podľa nasledovných parametrov:

https://support.kaspersky.com/KSC/13/en-US/210277.htm

*Do konfigurácie ini súboru sme ešte pridali: table_definition_cache=4000

V prípade otázok alebo konzultácii pri inštalácii a konfigurácii KSC, či pre jeho celkové nasadenie aj s Maria DB nás môžete kontaktovať.

 

Čo robiť ak ste sa nachytali na phishing?

phishing blog

Čo robiť ak ste sa nachytali na phishingový e-mail?

Pravdepodobnosť,  že používateľ môže omylom kliknúť na phishingový e-mail je pomerne vysoká. Útoky typu phishing sú na dennom poriadku a spear-phishing je považovaný za jednu z najlepších taktík, ktoré dnes útočníci používajú. Potreba zabezpečenia elektronickej pošty je kľúčová, ale ani to nemusí vždy dostačovať. Koncoví používatelia musia vedieť, čo majú robiť a ako rýchlo jednať, ak kliknú na phishingový e -mail.

E -maily typu phishing môžu byť zacielené na kohokoľvek v rámci organizácie. Je preto dôležité stanoviť osvedčené postupy, ktoré môžu používať všetci používatelia. Tieto pokyny by mali byť začlenené do komplexného školiaceho programu o povedomí o bezpečnosti.

Predtým, ako zavediete vhodné opatrenia, ktoré je potrebné vykonať potom, čo je zamestnanec oklamaný phishingovým e -mailom, je dôležité zdôrazniť, že tieto podvody je možné doručovať nielen prostredníctvom tradičných e -mailov, ale aj pomocou sms textových správ. Útočníci sa budú zväčša vydávať za legitímny existujúci subjekt, napríklad banku používateľa.

Kroky uvedené nižšie pri reakcii na phishingový útok vyžadujú efektívnu spoluprácu viacerých zodpovedných strán v rámci organizácie. Medzi príslušnými entitami – osobou, ktorá klikla na e -mail, bezpečnostnými analytikmi a manažérom informačnej bezpečnosti by mala existovať koordinácia.

1. Zmena hesiel k účtom

Útoky typu phishing sú v priebehu rokov stále vyspelejšie a nenápadnejšie. Môžu byť nasadené niekoľkými spôsobmi, ale ich hlavný cieľ – získanie prihlasovacích používateľských mien a hesiel – zostal vo všeobecnosti konzistentný.

V mnohých prípadoch môže odpoveď na phishingový e -mail zahŕňať poskytnutie prihlasovacích údajov do aplikácie, ktorú útočník nastavil tak, aby vyzerala ako existujúca známa aplikácia. Útočník potom môže získať prihlasovacie údaje obete phishingu a použiť ich na páchanie ďalších kybernetických útokov, ako je napríklad podvod s e-mailom. Vzhľadom na pravdepodobnosť tohto typu útoku je dôležité, aby napadnutý používateľ okamžite zmenil heslo pre príslušný účet (účty), ktoré mohli byť kompromitované.

Útočníci spear-phishing zvyčajne nasadia na svoje ciele dôkladné procesy zhromažďovania informácií. Potom, čo si útočník spojí obeť phishingového útoku s konkrétnym účtom, pokúsi sa použiť podobné prihlasovacie údaje na ostatných známych účtoch používateľa. Je preto dôležité zmeniť heslá nielen pre očakávaný ohrozený účet, ale aj pre ostatné súvisiace používateľské účty. V mnohých prípadoch obete phishingu používajú na rôznych aplikáciách a účtoch rovnaké heslo.

Stručne povedané, zmena hesiel pre všetky online účty sa odporúča. Heslá pre e -maily sa musia okamžite zmeniť a nové heslá sa musia validovať podľa stanovených zásad pre heslá pre e-maily, aby sa zaistilo, že spĺňajú požiadavky na minimálnu zložitosť hesiel.

2. Nahlásenie phishingového incidentu

Phishingové útoky sa často uskutočňujú vo veľkom rozsahu a zameriavajú sa na mnoho obetí naraz. Vo väčšine prípadov sa phishingový útok zameria na viacerých zamestnancov v rámci tej istej organizácie. Včasné nahlásenie incidentu môže pomôcť zaistiť, aby sa obeťami útoku nestali aj ostatní zamestnanci, ktorí mohli dostať ten istý phishingový e -mail, ale možno naň ešte neklikli.

Phishingové útoky by mali byť hlásené prostredníctvom servisného strediska IT alebo v súlade s postupmi organizácie na riešenie kybernetických incidentov. V tejto fáze má správa začať interné vyšetrovanie týkajúce sa phishingového útoku.

Správne načasované hlásenie incidentu znamená, že hneď ako si používateľ uvedomí, že odpovedal na phishingový e-mail, tak umožní technickému personálu informačnej bezpečnosti začať zhromažďovať dôležité informácie o útoku. PhishAlarm, nástroj na analýzu a nápravu phishingových e-mailov, súčasť Proofpoint e-mailovej ochrany, umožňuje včasné nahlasovanie podozrivých phishingových e -mailov bezpečnostným tímom a následne umožňuje tímom reagujúcim na incidenty vykonávať včasné činnosti.

3. Vyšetrovanie phishingového útoku

Podľahnutie podvodnému získaniu údajov môže mať škodlivé účinky na jednotlivých používateľov aj na celú organizáciu. Riziká súvisiace s podľahnutím phishingovým e-mailom môžu zahŕňať kompromitáciu e-mailových účtov, neoprávnený prístup k sieťam a systémom organizácie a zavedenie škodlivého softvéru do počítača a siete obete phishingu.

Preto je dôležité začať predbežné vyšetrovanie phishingového incidentu po nahlásení prostredníctvom servisného strediska IT. Cieľom tohto vyšetrovania je zhromaždiť relevantné informácie o phishingovom útoku a vyhodnotiť vplyv útoku.

K niektorým kľúčovým procesom, ktoré je v tejto fáze potrebné vykonať, patrí identifikácia phishingových e-mailov, s ktorými sa používatelia dostali do kontaktu, lokalizácia ďalších správ od rovnakého odosielateľa alebo s rovnakým odkazom, zisťovanie, kto iný v organizácii mohol dostať rovnaký e-mail, aby sa pochopilo, ako rozšírený je útok.

Musí sa tiež začať analýza koncových bodov, aby sa identifikoval škodlivý softvér, ktorý mohol byť zavedený do počítača obete phishingového útoku alebo do súvisiacej siete.

Obete phishingového útoku si musia dávať pozor aj na krádež identity. V prípade potreby by mal byť napadnutý účet zablokovaný. Užívateľ môže napríklad požiadať svoju banku o zablokovanie účtu online bankovníctva, ak bol priamo ohrozený phishingovým útokom.

4. Zapojenie príslušných regulačných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní

Niekoľko priemyselných štandardov alebo vládnych nariadení vyžaduje, aby organizácia nahlásila incidenty typu phishing v stanovenom období po prvej identifikácii incidentu. Napríklad v prípade organizácií pôsobiacich v kľúčových sektoroch musí byť incident zahŕňajúci podľahnutie phishingovému e-mailu riešený tak, aby bol zaistený trvalý súlad s požiadavkami Zákona o kybernetickej bezpečnosti (paragraf 7, vyhláška č.4).

Okrem zabezpečenia súladu s priemyselnými normami a predpismi existuje aj potreba podať žalobu na príslušné orgány činné v trestnom konaní. Podanie správy orgánom činným v trestnom konaní môže niekedy závisieť od rozsahu škôd, ktoré by phishingový incident spôsobil.

5. Implementovanie nápravných stratégií a zaistenie ochrany pred budúcimi útokmi

Ako prvý krok obrannej línie musia byť užívatelia dobre informovaní o možnostiach  phishingového útoku, ktoré útočníci v súčasnosti používajú. Aby sa zaistilo, že sa to stane, musia organizácie vykonávať komplexné školenia a školenia týkajúce sa bezpečnosti používateľov.

Interné simulácie phishingov s neoprávneným získavaním údajov sú účinnou stratégiou, ktorá má pomôcť používateľom vyhnúť sa stať reálnou obeťou phishingových e-mailov. Simulácie vystavujú používateľov príkladom phishingových útokov v reálnom svete, aby mohli lepšie rozpoznať phishingový e-mail.

Okrem vzdelávania a školenia pracovnej sily o hrozbe podvodov typu phishing musia organizácie implementovať aj vhodné technické prvky. Tieto prvky zahrnujú, ale nie sú obmedzené na: blokovanie phishingových e -mailov pomocou techník zabezpečenia e -mailu, ako je filtrovanie e -mailov, karanténa, modely strojového učenia a izolácia prehliadača.