eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Plné znenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, o ktorý žiadame zákazníkov alebo záujemcov prostredníctvom formulára na niektorých webových stránkach eWAY.

Vážený pán/ vážená pani,

pre dôsledné splnenie zákonov o ochrane osobných údajov platných v SR a v Európskej únii je potrebné, aby ste uviedli Váš súhlas (alebo nesúhlas), ktorý je potrebný pre niektoré formy našej komunikácie s Vami.

Preto ak chcete mať k dispozícii všetky zákaznícke informácie, ponuky, benefity a nepripraviť sa o mnohé z nich, odporúčame Vám potvrdiť Váš súhlas. Ak neskôr usúdite inak, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ako nám poskytnete súhlas/nesúhlas a čoho sa presne týka:

Na internetovej stránke, ktorá sa odvoláva na toto plné znenie, preto potvrďte Váš súhlas alebo nesúhlas (vyberte jednu z možností) – Súhlasím alebo Nesúhlasím

– s tým, aby spoločnosť eWAY spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa,  IČO, ako aj údaje získaných zo všetkých zmlúv uzatvorených medzi mnou a spoločnosťou eWAY a prevádzkové údaje, za ktoré sa považujú najmä údaje vznikajúce počas používania poskytovaných služieb Eway (napr. doba trvania zmlúv, druh používaných služieb a programov, objem prevádzky, všeobecné používateľské informácie vytvárané počas používania doplnkových služieb, atď.) :

na marketingové účely a účely priameho kontaktu (vrátane vypracovania adresných ponúk produktov a služieb eWAY, vykonávania prieskumov trhu a spokojnosti s poskytovanými službami, overovania záujmu, či profilovania, zasielanie newsletterov s akčnými ponukami)

Možnosť odvolania súhlasu kedykoľvek

V prípade odvolania súhlasu bude spracúvanie osobných údajov založených na súhlase bezodkladne ukončené. Súčasne beriem na vedomie, že odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním. Odoslaním vyplneného formulára potvrdzujem, že v čase získania tohto súhlasu som bol informovaný o tom, akým spôsobom eWAY spracúva moje osobné údaje a aké sú moje práva ako dotknutej osoby a bolo mi poskytnuté poučenie o tom, že všetky informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou eWAY sú uvedené na internetovej stránke www.eway.digital v časti Infomácia o spracovaní osobných údajov.

V prípade záujmu zistiť informácie o spracúvaní Vašich údajov, alebo v prípade záujmu o odvolanie súhlasu s ich spracúvaním nás môžete kontaktovať na: info@eway.digital

Právne upresnenia

Tento súhlas sa považuje za súhlas v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v zmysle § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že eWAY je povinný tento súhlas archivovať za účelom plnenia právnej povinnosti byť schopný preukázať, že som ako dotknutá osoba udelil(a) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov.